Rikkumisest teatamine

Tere tulemast Olofsforsi rikkumisest teatamise süsteemi

Olofsfors AB soovib edendada tervislikku töökeskkonda ja ettevõtte läbipaistvust. Seetõttu on oluline, et meid teavitataks võimalikult kiiresti kõigist oletatavatest rikkumistest, mis võivad kahjustada meie töötajaid või meie ettevõtet, et saaksime asja aegsasti uurida. Seepärast julgustame oma töötajaid meid rikkumisest teatamise süsteemi Puls+ kaudu teavitama, juhul kui on kahtlus, et ettevõttes Olofsfors AB on tõsiselt rikutud tööga seotud eeskirju.

Eesmärk

Meie rikkumisest teatamise süsteemi eesmärk on aidata töötajatel rikkumistest turvaliselt teada anda.

Anonüümsus

Rikkumisest teataja saab soovi korral alati anonüümseks jääda. Rikkumisest teatamise süsteemis Puls+ käsitletakse kõiki juhtumeid konfidentsiaalselt.

Kes saab rikkumisest teatada?

Rikkumisest teatajate kaitse laieneb kõigile, kes mingil moel esindavad meie organisatsiooni või on meie organisatsiooniga muul viisil ametialaselt seotud. See hõlmab direktoreid, ettevõttes töötavaid aktsionäre, kõiki tähtajatu või tähtajalise lepinguga, täistööajaga või osalise tööajaga töötajaid, praktikante ning konsultante, vabatahtlikke ja renditöötajaid.

Millest ma saan teatada?

Rikkumisest teatamise süsteemi kaudu saab teada anda riskidest ja eeskirjade rikkumistest, mis võivad avaldada kahjulikku mõju inimestele, meie organisatsioonile, ühiskonnale või keskkonnale, et saaksime nende probleemidega tegeleda. Teatada saab näiteks tööga seotud kuritegelikust tegevusest, eeskirjade eiramisest ja ELi või siseriiklike õigusaktide rikkumisest, sealhulgas:

 • korruptsioon ja finantsrikkumised, nagu altkäemaksu võtmine, konkurentsivastane tegevus, rahapesu, pettus ja huvide konflikt;
 • tervise- ja ohutusnõuete eiramine, näiteks töökeskkonnaga seotud õigusaktide ja eeskirjade rikkumine, diskrimineerimine ja ahistamine;
 • keskkonnaga seotud nõuete rikkumine;
 • eraelu puutumatuse õiguse rikkumine, näiteks isikuandmete väärkasutamine; 
 • transpordiohutuse nõuete rikkumine;
 • võrgu- ja infoturbenõuete rikkumine.

Rikkumisest teatamise süsteemi kaudu esitatud teade peab põhinema konkreetsetel kahtlustel. Tõendeid ei pea olema, kuid süüdistus ei tohi olla pahatahtlik ega teadlikult vale. Samuti ei tohi teavitada võimalikust rikkumisest ainult kuulujuttude või kuulduste põhjal. 

Sellele, millest on lubatud teatada, kehtivad õiguslikud piirangud. Näiteks ei hõlma rikkumisest teatamise süsteem üldist rahulolematust töökoha, ettevõtte juhtimise, juhtimisstiili, palga- või muude personaliküsimustega, alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamist, väiksemaid töökeskkonnaga seotud probleeme ega muid küsimusi, millest tuleks teatada Olofsfors AB tavapäraste teavituskanalite kaudu.

Teade peaks sisaldama järgmist teavet.

 • Mis tüüpi rikkumisest soovid teatada?
 • Kus juhtum aset leidis?
 • Millal juhtum aset leidis? Kui oled olnud tunnistajaks korduvale eeskirjade rikkumisele, märgi palun kuupäevad ja kellaajad.
 • Kõik dokumendid või viited dokumentidele, kui sul pole neile isiklikult juurdepääsu. Märgi, mis liiki dokumendiga on tegemist ja kust seda leida.
 • Teave mis tahes muude meetmete kohta, mida oled seoses juhtumi(te)ga võtnud.

Ära lisa isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui see on teate esitamiseks otseselt vajalik. Kui sinu teade sisaldab isikuandmeid, mida peetakse asja uurimisel ebaoluliseks, võidakse see ilma sind teavitamata kustutada.

Kuidas juhtumitega tegeletakse?

Sissetulevaid juhtumeid käsitletakse viivitamata. Kõigile teadetele määratakse ainulaadne juhtumi tunnuskood ja sulle antakse parool, et saaksid sisse logida ning jälgida menetluse käiku ja saada tagasisidet. Sõltuvalt juhtumi olemusest võidakse korraldada sise- või välisjuurdlus. Rikkumisest teatamise juhtumitega on volitatud tegelema ainult Olofsfors AB määratud haldur. Tagasiside uurimise ja võetud meetmete kohta antakse kolme kuu jooksul alates teate registreerimisest.

Teata rikkumisest